Ontstaan

Home Over ons Ontstaan

Ontstaan van Stichting Vrijheid en Herstel

Conny: “Ik kende op dat moment (2000) niemand persóónlijk die genezen was van schizofrenie, van persoonlijkheids-, angst- en dwangstoornissen, van een bipolaire stoornis, meervoudigheid enz. Ik wíst dat God dit kon genezen, maar hoe? Wat waren de sleutels? Waar bleven de getuigenissen? Mijn gebed werd: God, leid mij op de weg hier naartoe want ik wil meer genezingen en doorbraken zien bij deze mensen”.

Door de jaren heen leert ze wat de verschillende reguliere hulpverleningsinstanties te bieden hebben en waar velen ook baat bij hebben gehad. Ze leert ook de grenzen van het behandelaanbod kennen waardoor bepaalde klachten en symptomen blijven voortbestaan. De meeste behandelingen zijn er immers op gericht klachten te verminderen en/of hanteerbaar te maken, maar voor de oorzaken, voor de wortels is weinig tot geen aandacht. Ook heeft men geen antwoord op bovennatuurlijke ervaringen en angsten die daaruit voortkomen. Bij de christelijke zorginstellingen worden cliënten soms gelukkig naar een kerk verwezen met een bevrijdingsbediening, omdat er symptomen zijn waarin het huidige behandelaanbod dan niet of onvoldoende voorziet. Vermoedelijke negatieve geestelijke invloeden (demonische invloeden) worden geconstateerd of mensen blijken soms onder vloeken te leven die verbroken moeten worden. In veel gevallen uiten vloeken en gebondenheden zich dan ook in psychische, emotionele en lichamelijke klachten en het is soms moeilijk te onderscheiden wat nu precies wat is.

Conny: ”Mijn overtuiging is dat veel lichamelijke, psychische en emotionele klachten een geestelijke oorzaak hebben. Dergelijke klachen behoren dan ook geestelijk aangepakt te worden. Er zou mijns inziens een toevoeging nodig zijn in de vorm van gebedspastoraat in het huidige behandelaanbod, zodat geestelijke blokkades opgeruimd kunnen worden die nu nog vaak een verder herstel belemmeren. Enerzijds zien we dat de reguliere hulpverlening mensen doorverwijst naar kerken waar dit plaatsvindt en we verheugen ons hierover. Anderzijds zien we dat er momenteel te weinig kerken zijn die deze bediening in hun pastorale zorgaanbod hebben opgenomen. We constateren een leemte. De interkerkelijke stichting ‘Vrijheid en Herstel’ is opgericht om in deze leemte te kunnen voorzien”.

Eind 2006 neemt Conny ontslag bij de GGZ en begin 2007 ontstaat de visie voor een stichting. Er wordt een bestuur geformeerd en in maart 2007 vindt de 1e bestuursvergadering plaats. De Stichting krijgt een naam en de doelstelling en visie worden geformuleerd. Vele gesprekken met verschillende hulpverleners en kerkleiders bevestigen de noodzaak van een stichting zoals Vrijheid en Herstel. Vanaf augustus 2007 komt er maandelijks een gebedsgroep bij elkaar om dit werk biddend te gaan dragen. Op 9 oktober 2007 wordt de akte gepasseerd en is stichting Vrijheid en Herstel een feit!